.

Yam Shel Dma'ot Lyrics

Arukim haleilot miyom she'halachta,
ha'aviv kmo hastav kol kach afor,
uvalev zichronot min hastam kvar shachachta,
ut'filah, tfilah kenah shetachazor.
Yam shel dma'ot bishtei einai,
libi zo'ek shuvah elai.
Koli shover et had'mamah,
hatishm'a, hatishm'a.
Mah shomem hu chadri miyom she'azavta,
hasha'on she'al hakir libo nadam.
Uvoded bapinah hakise she'ahavta,
bil'adecha ha'olam ko meyutam.

Yam shel dma'ot...

Od ashuv yaldati - atah ko hivtachta,
rak chaki li vesheli hish'ari
im hazman rak michtav yechidi li shalachta,
hadapim dahu mizman, gam se'ari.
Yam shel dma'ot...
Report lyrics