.

Ima Tova Lyrics

Imah tovah ne'emanah
notenent kocha unishmatah
shachar alah uchvar einenah
laylah vayom vehi am'lah
levad hi doe'eget umit'anah
ein lah ozer hi levadah
bit'filatah tazil dim'ah
uchvar shanim hi levadah.
Ima tovah m'surah
ima sheli yekarah
kavashti olam samacht imadi
kashalti hapa'am al tid'agi
shomer milemalah avi et darki
lo ya'azvni levadi
milemalah shomereni avi
al ta'azveni levadi.
Ima tovah r'chumah
libi agalah lach hevini na
rachakti baderech maf'tah
bikashti lashuv
alai hi sag'rah
ima kashe li hoshiti li yad
ulai ashuv velo obed
ima kashe ach li no'ed
ki od ashuv ve'lo obed.
Report lyrics