.

Haperah Begani Lyrics

B'yom aviv bahir vatzach
Otach ani zocher
Ukvar me'az heiteiv yada'ti
shelo avateir.
Ki li hayit be'vat einai
bechol yom bechol leil,
hayit li kemal'ach ha-el
mitoch ha'arafel.
Ratziti levakesh yadech,
ratziti lach lomar,
sod ahava shebilvavi
shamoor mikol mishmar
ratziti lach lomar ahavati,
ahavti ve nigmar
ach lo he'azti
gam keshehaya k'var me'uchar.
Pizmon:
At olami im shachar
at li kol hayom
at olami balayla
at hachalom.
At bedami beruchi u'levavi
at ha'nicho'ach hamatok
haperach begani.
Meaz halach't yomi koder
aroch u'meshamem
lashav rotzeh ani lishko'ach
u'lehitalem.
Chazri maher, ki bil'adayich
olami shomem
nadamu meitarei koli
vekinori domem.

Pizmon:
At ..........
Report lyrics