.

Ad Matai Elohai Lyrics

Od yom yavo venishteh yachdav lechaim
be'ir Tzion hayafah Yerushalaim
uch'shehayom yavo
yonah ta'uf gavoha
yashuv hazemer el beito
kulam nezamer oto.
Vehazamar yezamer shirei atzevet
shirei artzo hak'tanah hane'ehevet
boi elai k'tanah k'tanah
veshiri li hamanginah.
Od yom yavo...

Zamar noded hu halev
ein lo moledet
al meitarei zichronot
yado ro'edet
ana shimri li bil'vavech
pinah k'tanah le'ahuvech.

Od yom yavo...
Report lyrics