.

Wodan heerst Lyrics

Wodan wist waar hij zou gaan, reisde door weer en wind
Langs reuzenberg en schaduwrijke dalen
Naar Mimirs bron, gelegen aan de voet van Yggdrasil
Waar Wodan kwam om de eeuwige wijsheid te halen
Geen enkel man zou drinken uit de bron zo was het lot
Slechts ene prijs zou de man belonen
Wodan bood Mimir zijn oog doch zou hij beter zien
Hetgeen dat is, en ons nog toe zal komen
Oneindig uw woede, uw wijsheid is groot
Schenk ons de zege, de vijand de dood
Geen angst om te sterven, uw volk onbevreesd
De wereld zal weten dat Wodan heerst

Oneindig uw woede, uw wijsheid is groot
Schenk mij uw kennis van leven en dood
Open mijn ogen, ontketen mijn geest
En ik zal dan weten dat Wodan heerst

Wodan hing in de boom, zichzelf verwond met een speer
Een offer om de runenwijsheid te krijgen
Geteisterd door zijn honger en dorst voor negen nachten lang
Zo maakte hij zichzelf de runen eigen
Het runenschrift, het magisch schrift schonk hij aan 't Midgaardvolk
Een gift aan ons die met zijn zegen strijden
Nu kerven wij de runen in ons zwaard voor winst in 't gevecht
Walkuren zien wij door de hemelen rijden

Oneindig uw woede, uw wijsheid is groot
Schenk ons de zege, de vijand de dood
Geen angst om te sterven, uw volk onbevreesd
De wereld zal weten dat Wodan heerst

Oneindig uw woede, uw wijsheid is groot
Schenk mij uw kennis van leven en dood
Open mijn ogen, ontketen mijn geest
En ik zal dan weten dat Wodan heerst

Uit de hemelen staren twee raven
Zij turen over ons donkere vlakke land
En zij zien hoe Wodans volk ontwaakt
Met Wodans zegen gaan wij ten strijde
We grijpen naar het zwaard, de speer en de saks
De vijand hoort hoe ons volk een strijdkreet slaakt
Uit onze kelen klinken de lied'ren
Zij zingen van Alvaders wijsheid en macht
En wij zien hoe de oude god ontwaakt
De laffe vijand die vreest onze toorn
Wij vechten voor de winst en anders de dood
En wij zien hoe Wodan in ons leeft

Oneindig uw woede, uw wijsheid is groot
Schenk ons de zege, de vijand de dood
Geen angst om te sterven, uw volk onbevreesd
De wereld zal weten dat Wodan heerst

Oneindig uw woede, uw wijsheid is groot
Schenk mij uw kennis van leven en dood
Open mijn ogen, ontketen mijn geest
En ik zal dan weten dat Wodan heerst

Wodan heerst
____________________________________
Woden knew where he would go, travelling through rain and wind
Along giant mountain and schadowy valley
To Mimirs source, at the foot of Yggdrasil
Where Woden came to get the eternal wisdom
No man would drink from the pool, decided fate
Only one offer would reward the man
Woden offered Mimir his eye, though he would see better
That what is and will be
Chorus:
Vast your rage, your wisdom is great
Give us the blessing, the enemy death
No fear for dying, your folk fearless
The world will know that Woden rules
Vast your rage, your wisdom is great
Grant me your knowledge of life and death
Open my eyes, unchain my spirit
And I will know that Woden rules

Woden hung in the tree, hurt by himselves with a spear
An offer to recieve the wisdom of the runes
Tortured by famish and thirst for nine nights long
That is how he mastered the runes
The rune writing, the magical writing he gave the Midgard folk
A gift to us that fight with his blessing
Now we carve those runes in our sword for victory in battle
Valkyries we see riding through the skies

From the heavens watch two raven
They glance upon our dark, flat land
And see how Wodens folk awakens
With Wodens blessing we ride into battle
We grab the sword, the spear and the saks (short sword)
The enemy hears our people's war cries
From our throats sound the songs
They sing of Allfathers wisdom and might
And we see how the old god awakes
The cowardly enemy fearing our wrath
We fight for victory or otherwise for death
And see how Woden lives within us
Report lyrics