.

Przeznaczenie: Kai Kairós - Jest Czas Lyrics

Toís pàsi ho chrónos
Kaí kairòs
to panti prágmati hypò ton uranòn
Kai kairòs
Kai kairòs
Tou Tekeìn, tou apothaneìn
tou phyteùsai, tou ektilai to pepfyteumènon.
Kai kairòs, kai kairòs
tou apokteìnai, tou iàsathai,
tou kathelìn, tou oikodomeìn,
tou kalùsai, tou gelàsai,
tou kòpsasthai, tou orhèsastai.
Kai kairòs
Kai kairòs

Tou baleìn lìthous, tou zet?esai, tou epol?esai,
tou phylàxai, tou ekbaleìn,
Kai kairòs
Kai kairò

Tou rèxai, tou ràpsai,
tou sigàn, tou laleìn,
tou philèsai, tou misèsai.
Kairòs polèmou, kairòs erènes...
To every thing there is a season
and a time
to every purpose under the heaven.
And a time
And a time

To be born, to die;
to plant, to reap;
And a time, and a time
to kill, to heal,
to break down, to build up;
to weep, to laugh;
to mourn, to dance.
And a time
And a time
to cast away stones, to gather stones together;
to embrace, to refrain from embracing;
to get, to lose, to keep, to cast away.
And a time
And a time

to mend, to sew,
to keep silence, to speak;
to love, to hate;
A time of war, and a time of peace...
And a time, and a time...
Report lyrics
Requiem Dla Mojego Przyjaciela (1998)
Officium Kyrie Eleison Dies Irae Offertorium Sanctus Agnus Dei Lux Aeterna Lacrimosa Epitaphium Początek: Spotkanie Początek: Odkrywanie Świata Początek: Miłość Przeznaczenie: Kai Kairós - Jest Czas Apokalipsa: Wstąp Tutaj Apokalipsa: Przyszedłem I Ujrzałem Apokalipsa: Który Był, Który Jest Apokalipsa: Lacrimosa - Czas Płaczu Postscriptum: Modlitwa