.

Song for the Unification of Europe (Patrice's version) Lyrics

# Ean tais glosais toon antropoon lalo
kai toon angeloon,
agapen de me echo,
gegona chalcos echoon e k**balon alaladzon.
# Kai ean echo profeteian,
kai eido ta mysteria panta,
pistin ore metistanai,
agapen de me echo, outen eimi
# He agape makrotumai, chresteuetai
he agape ou dzelloi, erpereuetai, ou fysioutai.

# panta stegei, panta pisteuei, panta elpizei, panta upomenei.

# He agape oudepotte piptei
eite de profeteiai, katargetezontai,
eite glosai, pausontai,
eite gnossis katargetesetai

# Nuni de menei, pistis, elpis, agape,
ta tria tauta, meidzoon de toutoon, he agape.
Report lyrics