.

Secret Karma Serenade Lyrics

Hoshi ga nagareru
Tsuki ga kagayaku
Yume ga Seurametum
Hoshi ga nagareru
Tsuki ga kagayaku
Alkara Seurametum.
Hoshi ga nagareru
Tsuki ga kagayaku
Yume ga Seurametum
Hoshi ga nagareru
Tsuki ga kagayaku
Alkara Seurametum
Report lyrics