.

They Key, the Secret Lyrics

I've got the key
I've got the secret
I've got the key
To another way
Ah ah ah ah ah ah
A ha a ha
Ah ah ah ah ah
I've got the key
Yeah
yeah
a ha
Yeah
yeah
a ha
Yeah yeah
Yeah
yeah
I've got the key

I've got the key
I've got the secret
I've got the key
To another way
I've got the key
I've got the key
Ah ah ah ah ah ah
Ah ha
Ah ah ah ah
I've got the key
Yeah
yeah a ha
Yeah
yeah a ha
Yeah
yeah a ha
Yeah
yeah
I've got the key
Oooooooh
Yeah
yeah a ha
Yeah
yeah a ha
Yeah
yeah a ha
Yeah
yeah
I've got the key
Oooooooh
I've got the key
I've got the secret
I've got the key
To another way
-------------------------------------
--
Report lyrics