.

anata ga natsu no mannaka Lyrics

โฮะอึนโตะ โน๊ะ อาอิ โม้ (โฮะอึนโตะ โน๊ะ อาอิ โม้)
ชิรานาอิ มาหม่า นี้ (ชิรานาอิ มาหม่า นี้)
อานะต๊ะ โน อุหมินี โทบิโคอึนเดะอี้ต้า
ทาโนชิอิ ฮิบิ โต๊ะ (ทาโนชิอิ ฮิบิ โต๊ะ)
โอะโมะอ๊ตเตะตะ เก่โด๊ (โอะโมะอ๊ตเตะตะ เก่โด๊)
โมะก๊ะคุ โฮโดะนี คุรุชิคุนารุโย้
คาเคฮีขิวะ อิรานาอิ อูโซ โมะ อิราน้าอี
อานาตาด๊ะเคชิคา มีเอนาอีโน้ นาเซ้ นะโนะ?

โฮะอึนโตะ โน๊ะ อาอิ โม้ (โฮะอึนโตะ โน๊ะ อาอิ โม้)
ชิรานาอิ มาหม่า นี้ (ชิรานาอิ มาหม่า นี้)
อานะต๊ะ โน อุหมินี โอโบะเรเต๊ะคุ
นา ทสึ โนมะอึนนาคาเด

อะสึโนะยูเมะซาเอ (อะสึโนะยูเมะซาเอ)
มิเอนะอิ มาหม่านี้ (มิเอนะอิ มาหม่านี้)
เคียวโมะ อานาต่านี ซึเบเต๊ะ ซาส่าเก๊ะต้า
อุวาส่าบานาชิโมะ (อุวาส่าบานาชิโมะ)
คินินัตตะเคโด๊ะ (คินินัตตะเคโด๊ะ)
อานาต๊า โนะ มาเอะจา กาซึนเดะยูขุโย้

อาเอนาอิ โยรุวะ อีราไน อาสะโมะ มะเตน้าอี
อานาตาด๊ะเค้ชิคา มิเอนาอีโน้ นาเซ้ นะโนะ?

อะสึโนะยูเมะซาเอ (อะสึโนะยูเมะซาเอ)
มิเอนะอิ มาหม่านี้ (มิเอนะอิ มาหม่านี้)
เคียวโมะ อานาต่านี ซาส่าเกเต๊ะคุ
นา ทสึ โนมะอึนนาคาเด
มารูเด ทาอิโยโอะ โนะ โยนี เนทสึกา ซาเมน้าอี
อานาตาด๊ะเคชิคา มีเอนาอีโน้ นาเซ้ นะโนะ?

โฮะอึนโตะ โน๊ะ อาอิ โม้ (โฮะอึนโตะ โน๊ะ อาอิ โม้)
ชิรานาอิ มาหม่า นี้ (ชิรานาอิ มาหม่า นี้)
อานะต๊ะ โน อุหมินี โทบิโคอึนเดะอี้ต้า

อะสึโนะยูเมะซาเอ (อะสึโนะยูเมะซาเอ)
มิเอนะอิ มาหม่านี้ (มิเอนะอิ มาหม่านี้)

เคียวโมะ อานาต่านี GM: ซาส่าเกเต๊ะคุ
นา ทสึ โนมะอึนนาคาเด
Report lyrics