.

Get Out (Pole Repackage 2005) Lyrics

อย่าติดอยู่ในห้องเก่า ให้ใครเค้ามาตีกรอบเอาไว้

อย่ามัวนั่งรอ ปล่อยวันผ่านพ้น จนหมดความหมาย... ฝันต้องไล่ตาม...
แค่เปิดประตูลองออกไป ปล่อยใจ ปล่อยชีวิต ไปทำอะไรที่อยาก เรื่องราวอีกมากมาย

ต้องออกไป ก่อนตาย หนึ่งชีวิต เวลาอาจมีไม่มาก ชีวิตไม่มีหยุด ต้องออกไป ...

จะอยู่แบบคนฝันเก่ง ที่นอนฝันมันไปอยู่อย่างงั้น หรือตื่นขึ้นมา

เพื่อลองไขว่คว้าในสิ่งที่ฝัน... ฝันต้องไล่ตาม...

แค่เปิดประตูลองออกไป ปล่อยใจ ปล่อยชีวิต ไปทำอะไรที่อยาก เรื่องราวอีกมากมาย

ต้องออกไป ก่อนตาย หนึ่งชีวิต เวลาอาจมีไม่มาก ขอเพียงแต่ก้าวเดิน

ลองออกไป ปล่อยใจ ปล่อยชีวิต ไปทำอะไรที่อยาก เรื่องราวอีกมากมาย

ต้องออกไป ก่อนตาย หนึ่งชีวิต เวลาอาจมีไม่มาก ชีวิตไม่มีหยุด ต้องออกไป ...
ออกไปซัด ออกไปฟัด ออกไปเล่น

ออกไปพัก ออกไปรุก ออกไปรับ

ออกไปทำตามใจ

ออกไปเรียน ออกไปรู้ ออกไปสู้ ออกไปดู

ออกไปแล้วก็จะรู้ ยังทำได้ มากมาย

ออกไปซัด ออกไปฟัด ออกไปเล่น

ออกไปพัก ออกไปรุก ออกไปรับ
ออกไปทำตามใจ

ออกไปเรียน ออกไปรู้ ออกไปสู้ ออกไปดู

ออกไปแล้วก็จะรู้ว่า ทำ ได้ มาก มาย

แค่เปิดประตูลองออกไป ปล่อยใจ ปล่อยชีวิต ไปทำอะไรที่อยาก เรื่องราวอีกมากมาย

ต้องออกไป ก่อนตาย หนึ่งชีวิต เวลาอาจมีไม่มาก ขอเพียงแต่ก้าวเดิน

ลองออกไป ปล่อยใจ ปล่อยชีวิต ไปทำอะไรที่อยาก เรื่องราวอีกมากมาย

ต้องออกไป ก่อนตาย หนึ่งชีวิต เวลาอาจมีไม่มาก ชีวิตไม่มีหยุด !

ต้องออกไป !!! ต้องออกไป !!! ต้องออกไป !!! ...
Report lyrics