.

ไม่มีวันตาย (Single 2008) Lyrics

มืดมัว น่ากลัว แต่ใจของเราไม่เคยจะกลัว
บุกน้ำลุยไฟ เจอะตาต่อตา เผชิยญความตายแบบตัวต่อตัว
สุดท้ายของคน (ทุกคนเกิดมาต้องตาย)
ไม่ยั่งยืน (เที่ยงแท้) แต่สิ่งเดียวที่ยืนยาวต่อไป
เหลือความดีทีไม่มีวันตาย
จะลุย จะชน เกิดมาเปนคนทำดีไม่กลัว
บุกน้ำลุยไฟ เจอะตาต่อตา เผชิยญความตายแบบตัวต่อตัว
สุดท้ายของคน (ทุกคนเกิดมาต้องตาย)
ไม่ยั่งยืน (เที่ยงแท้) แต่สิ่งเดียวที่ยืนยาวต่อไป
เหลือความดีที่ไม่มีวันตาย (จะไม่ตาย) เหลือความดีทีไม่มีวันตาย
เปนไงเปนกัน เอาไงเอากัน เดินเข้ามาเลย แน่จริงมาเลย
Go Go never Die
ความดี ไม่เคยตาย
Go Go never Die
ความดี ไม่เคยตาย
Go Go never Die
ความดี ไม่เคยตาย
Go Go never Die
ความดี ไม่เคยตาย ไม่มีวัน ไม่มีวัน ไม่มีวัน ไม่มีวัน
ชีวิตของเรา ทำความดี ชีวิตของเรา ไม่เสียที
สุดท้ายของคน ทุกคนเกิดมาต้องตาย
ไม่ยั่งยืน เที่ยงแท้ แต่สิ่งเดียวที่ยืนยาวต่อไป
เหลือความดีที่ไม่มีวันตาย จะไม่ตาย เหลือความดีที่ไม่มีวันตาย ไม่ตาย ไม่ตาย ความดีไม่มีวันตาย
ไม่มีวันตาย ไม่มีวันตาย it never Die
Report lyrics