.

Alane (radio mix) Lyrics

(Has vééé héeee - he hi yé yé yé)
Sô ndèri nsang hé
Mi ni ya sô ndé hè hè
Bika misang hé hé gani mitou
Mi kwa mi tchô a ndoû mi kwa hô yè
Sô ndèri nsang hé
Minimi ya sô bèbi sô ndè
Bika misang hé hé gani mitou
Mi kwa mi tchô a ndoû mi kwa hô yè

Alanè mba yi woumaa wè
Ho tou sôndé ho maa yè
Alanè mba yi woumaa wè
Ho tou sôndé ho maa yè
Wé ya senga wé (has vééé héeee)
Wana wé ndé lambo (hé he hémentourék)
Sô ndèri nsang hé
Hiiin yaka yèin
Mi ni ya sô ndè hè hè
Bika misang hé gani mitou
Mi kwa mi tchô a ndoû mi kwa hô yè

Alanè mba yi woumaa wè
Ho tou sôndé ho maa yè
Alanè mba yi woumaa wè
Ho tou sôndé ho maa yè
Wé ya senga wé (has vééé héeee)
Wana wé ndé lambo (hé he hémentourék)
Nè ma kwa ni kaso
Nè ma kwa sè kwa
Nè ma ka ni kaso
Nè ma kwanè ka

Alanè mba yi woumaa wè
Ho tou sôndé ho maa yè
Alanè mba yi woumaa wè
Ho tou sôndé ho maa yè
Wé ya senga wé (has vééé héeee)
Wana wé ndé lambo (hé he hémentourék)
Report lyrics