.

Something Good Lyrics

Utah Saints, Utah Saints, Utah Saints, U U U Utah Saints
That's Right (Robot Voice)
Utah Saints, U U U Utah Saints,Utah Saints, U U U Utah Saints,
Oooh Oooh I, Oooh Oooh I, Oooh Oooh I, Oooh Oooh Iiiee
Oooh Oooh I
I just know that something good is gonna happen
Oooh Oooh Iiiiee
Oooh Oooh Oooh I
I just know that something good is gonna happen
Oooh Oooh Iiiiee
Oooh
Oooh Oooh I, Oooh Oooh I, Oooh Oooh I, Oooh Oooh Iiiee
Oooh
Oooh Oooh I
I just know that something good is gonna happen
Oooh Oooh Iiiiee
Oooh
Oooh Oooh I
I just know that something good is gonna happen
Oooh Oooh Iiiiee
Oooh
Oooh Oooh I
I just know that something good is gonna happen
Oooh Oooh Iiiiee
Oooh
Oooh Oooh I, Oooh Oooh I, Oooh Oooh I, Oooh Oooh Iiiee
Oooh Oooh
Oooh Oooh Oooh I, Oooh Oooh Oooh Iiieee
Utah Saints, Utah Saints
Oooh Oooh Oooh I, Oooh Oooh Oooh Iiieee
Oooh
Oooh Oooh I
I just know that something good is gonna happen
Oooh Oooh Iiiiee
Oooh
Oooh Oooh I
I just know that something good is gonna happen
Oooh Oooh Iiiiee
Oooh
Oooh Oooh I
I just know that something good is gonna happen
Oooh Oooh Iiiiee
Oooh
Oooh Oooh I
I just know that something good is gonna happen
Oooh Oooh Iiiiee
Oooh
Oooh Oooh Oooh Oooh Oooh Oooh Oooh Oooh
Report lyrics