.

Rain Lyrics

ทอง บิน ฮเวแซกกบิด กอริน ชัม ฮอจอแน
ซึลซือรัน กีบูเน ยูรีชางึล ยอรอ
แนมินดู ซนวีโร ตอรอจิน บิดปางุล
คาดึก โกอีนึน คือรีอุม นาเย มาเม ฮึลรอ
เวนจี นีกา โพโกพึน บัม ชาโอรือนึน นุนมุล
ตอโอรือนึน นาเย มัม ซก

พีกา โอมยอน เนรีนึน คียอกเก บอนจีนึน อาพือเม
ฮึมปอก โซดาจีนึน นอรึล โบดา
ซอนมยอง แฮดตอน คือ ชีกาเน มอมชุน แช ชูออเก จอจึน แช
อารึมดาวอดตอน นอรึล กือรยอ In The Rain..

คีรอดตอน ชัม นูนี บูชยอดตอน กเยจอลโด
ซาจินชอบ โซเก ออลรุกจยอ แซกี บาเรจิลกา
ชอมชอม กีพอกานึน อี บัม อิดจี มดทัน ยักซก
ตาตึดแทดตอน พุมโด อันยอง

พีกา โอมยอน เนรีนึน กียอกเก บอนจีนึน อาพือเม
ฮึมปอก โซดาจีนึน นอรึล โบดา
ซอนมยอง แฮดตอน คือ ชีกาเน มอมชุน แช ชูออเก จอจึน แช
อารึมดาวอดตอน นอรึล กือรยอ In The Rain..

ฮึกแปกปูนิน เซซัง ซก ฮันจุลกีเย บิดชี ดเวจุน นอ
(Rain) พีกา ดเวออ ทากาวา เน ยองโฮนึล ฮวานี บัลคยอจวอ
Doo~ doo~ doo~ Doo~ doo~ doo~
Doo~ doo~ doo~ Doo~ doo~ doo~

อูซัน อาแร นาจีแคดตอน ซกซากิม Woo~
คาซึม ฮัน คยอเน พอจยอ นีกา ดึลรยอ
โอนึล ฮารู เน อันบูรึล มุดดือชี พยอนานัน บิดโซรี
อารยอนี มุลดึน กียอก นอรัน บิดโซเก

Woo~ rain, Woo~ Dreaming In The Rain..
Report lyrics