.

Bikini Sports Ponchin Lyrics

Romanjis/Versión

Abiru mappiruma! Ore no SPELMA!
Tamesu ka? Ero mesu
HAMMER! Nameru BUSU!
Koumon ni! Karamidasu!
Mamonaku! Horobosu!

Ora! Ikanimo warega!
Hametsuno! Baramos!
Itetsuku! Hadou BOSS!

Sono MINI-SKA Mirupo
Mimi ni tako no POSE
Sukebe-isu ga HONEYMOON

Inran jou A
Yoban no ACE
Kamashitare
Geri! Geri!
ERO Chouetsu
f**etsu do S
Chimatsuri kamigami

Chomolung-mara
Chibu-LABYRINTH
Ero Tepo Dong
Chome chome
no MONEY

Chomolung-mara
Chibu-LABYRINTH
Ero Tepo Dong
Chome chome
no MONEY

BUSTER
s** APPEAL MONSTER
FRIED Kana-bou

BIKINI SPORTS PONCHIN
BIKINI SPORTS PONCHIN
BIKINI SPORTS PONCHIN
MONKEY SPANNER BIG PONCHIN

BIKINI SPORTS PONCHIN
BIKINI SPORTS PONCHIN
BIKINI SPORTS PONCHIN
MONKEY SPANNER BIG PONCHIN

BIKINI SPORTS PONCHIN
BIKINI SPORTS PONCHIN
BIKINI SPORTS PONCHIN
MONKEY SPANNER BIG PONCHIN

BIKINI SPORTS PONCHIN
BIKINI SPORTS PONCHIN
BIKINI SPORTS PONCHIN
MONKEY SPANNER BIG PONCHIN
Hitotsu
Hito yorika MACHO
Futatsu
Futago-za no bancho
Mittsu
Himitsu MR. DISCO

Dance Flower! Dance Flower!

Iyasu!
Tetsukazuno HOSTESS
Mitasu!
Juu-roku ren PISTON
DYNAMITE ECSTASY

BIKINI SPORT MONKEY SPANNER PONCHIN

Abiru mappiruma! Ore no SPELMA!
Tamesu ka? Ero mesu!

HAMMER! Nameru BUSU!
Koumon ni! Karamidasu!
Mamonaku! Horobosu!

Go in, Go in
Matagura people
Youen ni suidasu
hone no zui

Inran jou A!
Yoban no ACE!
Kamashitare!
Geri! Geri!
ERO Chouetsu
f**etsu do S
Chimatsuri kamigami

Chomolung-mara
Chibu-LABYRINTH
Ero Tepo Dong
Chome chome
no MONEY
Chomolung-mara
Chibu-LABYRINTH
Ero Tepo Dong
Chome chome
no MONEY

BUSTER
s** APPEAL MONSTER
FRIED Kana-bou

BIKINI SPORTS PONCHIN
BIKINI SPORTS PONCHIN
BIKINI SPORTS PONCHIN
MONKEY SPANNER BIG PONCHIN

BIKINI SPORTS PONCHIN
BIKINI SPORTS PONCHIN
BIKINI SPORTS PONCHIN
MONKEY SPANNER BIG PONCHIN

BIKINI SPORTS PONCHIN
BIKINI SPORTS PONCHIN
BIKINI SPORTS PONCHIN
MONKEY SPANNER BIG PONCHIN

BIKINI SPORTS PONCHIN
BIKINI SPORTS PONCHIN
BIKINI SPORTS PONCHIN
MONKEY SPANNER BIG PONCHIN

Hitotsu
Hito yorika MACHO
Futatsu
Futago-za no bancho
Mittsu
Himitsu MR. DISCO

Dance Flower! Dance Flower!

Iyasu!
Tetsukazuno HOSTESS
Mitasu!
Juu-roku ren PISTON
DYNAMITE ECSTASY

BIKINI SPORT MONKEY SPANNER PONCHIN
Report lyrics