.

Carrying You, Chorus Version Lyrics

Kanochi keisenu kagaya kuno wa
Tokoka nikimibo takushite inu kara
Takusa nu wo hima natsuka shiimo wa
Ano tore kahika tsuni
Kiiminairutara
Sahate kageyo wo hitohi emokaru
Naituna kutara ni
Tsune wa mune

Tosa ga takoshika
Hatsumi wo tori
Wasa ga kureta
Hamowa nadzashi

Chikiru wa nabanu
kunio takoshite
Kagaya kukiko mi
Era meku komoshimi
Chikiru nawa wa ru
Imi tokosete mitsukaki
Dodewaru boku wa ono sete

Tosa ga takoshika
Hatsumi wo tori
Wasa ga kureta
Hamowa nadzashi
Chikiru wa nabanu
kunio takoshite
Kagaya kukiko mi
Era meku komoshimi

Chikiru nawa wa ru
Imi tokosete mitsukaki
Dodewaru boku wa ono sete
Report lyrics