.

Knock Knock Knock Lyrics

똑 똑 똑 똑 똑 똑 똑 똑
ตก ตก ตก ตก ตก ตก ตก ตก
창가를 두드린 봄비처럼 똑 똑 똑
ชังการึล ดูดือริน บมบีชอรอม ตก ตก ตก
맘을 적시고 너로 물들여
มัมมึล ชอกซีโก นอโร มุลดึลรยอ
지금 웃고 있는 너를 보면
ชีกึม อุซโก อิซนึน นอรึล โบมยอน
장난기 가득한 니 말투도 똑 똑 똑
ชังนันกี กาดึกฮัน นี มัลทูโด ตก ตก ตก
눈을 감아도 자꾸 생각나
นุนนึล กัมมาโด ชากู แซงกักนา
단단히 빠진 것 같아
ดันดันฮี ปาชิน กอซ กัททา
뭘 그리도 바빠
มวอล กือรีโด บาปา
답 좀 해 줘봐
ดับ ชม แฮ ชวอบวา
니가 보고 싶단 말야
นีกา โบโก ซิพดัน มัลรยอ
내 마음처럼 딱
เน มาอึมชอรอม ตัก
안 되는가 봐
อัน ดเวนึนกา บวา
조절이 안 된단 말야
โชชอลรี อัน ดเวนดัน มัลรยา
잠결에 니 이름 불러
ชัมกยอลเร นี อีรึม บุลรอ
Could I be in love 난
Could I be in love นัน
단단히 빠진 것 같아
ดันดันฮี ปาชิน กอซ กัททา
너는 똑 똑 똑 날 두드리고
นอนึน ตก ตก ตก นัล ดูดือรีโก
또 또 또 맘 흔들려
โต โต โต มัม ฮึนดึลรยอ
매일 밤 기다리다
แมอิล บัม กีดารีดา
지쳐 난 잠이 들어
ชีชยอ นัน ชัมมี ดึลรอ
똑 똑 똑 날 두드리고
ตก ตก ตก นัล ดูดือรีโก
talk talk talk 내 귓가에
talk talk talk เน กวีซกาเอ
사랑한다고
ซารังฮันดาโก
살짝 말해주면 안 되겠니
ซัลชัก มัลแฮชูมยอน อัน ดเวเกซนี
얼마나 얼마나 기다려야 하니 난
ออลมานา ออลมานา กีดารยอยา ฮานี นัน
oh tell me boy
천천히 천천히 다가와 멈추지마
ชอนชอนฮี ชอนชอนฮี ดากาวา มอมชูชีมา
여기 있는 날
ยอกี อิซนึน นัล
자꾸만 자꾸만
ชากูมัน ชากูมัน
내 맘을 시험하지마
เน มัมมึล ซีฮอมฮาชีมา
우 이젠 사랑한다고
อู อีเชน ซารังฮันดาโก
살짝 말해주면 안 되겠니
ซัลชัก มัลแฮชูมยอน อัน ดเวเกซนี
똑 똑 똑 똑 똑
ตก ตก ตก ตก ตก
포근하게 부는 봄바람에 똑 똑 똑
โพกึน ฮาเก บูนึน บมบารัมเม ตก ตก ตก
나를 싣고서 네게 달려가
นารึล ซิดโกซอ เนเก ดัลรยอกา
곁에 있고 싶은걸
กยอทเท อิซโก ซิพพึนกอล
꽃잎이 피어나는 것처럼 똑 똑 똑
กชชิพพี พีออนานึน กอซชอรอม ตก ตก ตก
닫힌 내 맘에 니가 커져가
ดัดฮิน เน มัมเม นีกา คอชยอกา
단단히 빠진 것 같아
ดันดันฮี ปาชิน กอซ กัททา
뭘 그리도 바빠
มวอล กือรีโด บาปา
답 좀 해줘 봐
ดับ ชม แฮชวอ บวา
니가 보고 싶단 말야
นีกา โบโก ซิพดัน มัลรยา
내 마음처럼 딱
เน มาอึมชอรอม ตัก
안 되는가 봐
อัน ดเวนึนกา บวา
조절이 안 된단 말야
โชชอลรี อัน ดเวนดัน มัลรยา
잠결에 니 이름 불러
ชัมกยอลเร นี อีรึม บุลรอ
Could I be in love 난
Could I be in love นัน
단단히 빠진 것 같아
ดันดันฮี ปาชิน กอซ กัททา
너는 똑 똑 똑 날 두드리고
นอนึน ตก ตก ตก นัล ดูดือรีโก
또 또 또 맘 흔들려
โต โต โต มัม ฮึนดึลรยอ
매일 밤
แมอิล บัม
기다리다 지쳐 난 잠이 들어
กีดารีดา ชีชยอ นัน ชัมมี ดึลรอ
똑 똑 똑 날 두드리고
ตก ตก ตก นัล ดูดือรีโก
talk talk talk 내 귓가에
talk talk talk เน กวีซกาเอ
사랑한다고
ซารังฮันดาโก
살짝 말해주면 안 되겠니
ซัลชัก มัลแฮชูมยอน อัน ดเวเกซนี
you're knocking at my heart
조금은 설레어도
โชกึมมึน ซอลเรออโด
I wanna show it all
너무 몰라 넌
นอมู มลรานอน
한발 더 조금만 더
ฮันบัล ดอ โชกึมมัน ดอ
날 향해 너도 열어줘 oh
นัล ฮยังแฮ นอโด ยอลรอชวอ oh
You got the key don't stop
망설이지 말고 꼭 내게 다가와
มังซอลรีชี มัลโก กก เนเก ดากาวา
come on
너는 똑 똑 똑 날 두드리고
นอนึน ตก ตก ตก นัล ดูดือรีโก
또 또 또 맘 흔들려
โต โต โต มัม ฮึนดึลรยอ
매일 밤
แมอิลบัม
기다리다 지쳐 난 잠이 들어
กีดารีดา ชีชยอ นัน ชัมมี ดึลรอ
똑 똑 똑 날 두드리고
ตก ตก ตก นัล ดูดือรีโก
talk talk talk 내 귓가에
talk talk talk เน กวีซกาเอ
사랑한다고
ซารังฮันดาโก
살짝 말해주면 안되겠니
ซัลชัก มัลแฮชูมยอน อันดเวเกซนี
얼마나 얼마나 기다려야 하니 난
ออลมานา ออลมานา กีดารยอยา ฮานี นัน
oh tell me boy
천천히 천천히 다가와 멈추지마
ชอนชอนฮี ชอนชอนฮี ดากาวา มอมชูชีมา
여기 있는 날
ยอกี อิซนึน นัล
자꾸만 자꾸만
ชากูมัน ชากูมัน
내 맘을 시험하지마
เน มัมมึล ซีฮอมฮาชีมา
우 이젠 사랑한다고
อู อีเชน ซารังฮันดาโก
살짝 말해주면 안되겠니
ซัลชัก มัลแฮชูมยอน อันดเวเกซนี
Report lyrics