.

Monti di mola Lyrics

In li Monti di Mola
la manzana
un'aina musteddina era pascendi
in li Monti di Mola
la manzana
un cioano vantarricciu e moru
era sfraschendi

e l'occhi s'intuppesini cilchendi ea ea ea ea
e l'ea sguttesida li muccichili cù li bae ae ae

e l'occhi la burricca aia
di lu mare

e a iddu da le tive escia
lu Maestrale

e idda si tunchià abbeddulata ea ea ea ea
iddu le rispundia linghitontu ae ae ae ae

Oh bedda mea
l'aina luna
la bedda mea
capitale di lana

oh bedda mea
bianca foltuna

Oh beddu meu
l'occhi mi bruxi
lu beddu meu
carrasciale di baxi

lu beddu meu
lu core mi cuxi
Amori mannu
di prima 'olta
l'aba si suggi tuttu lu meli di chista multa

Amuri steddu
di tutte l'ore
di petralana lu battadolu
di chistu core

Ma nudda si po' fa nudda
in Gaddura
che no lu ènini a sapi
int'un'ora

e 'nfattu una 'ecchia infrasconata fea ea ea ea
piagnendi e figgiulendi si dicia cù li bae ae ae

Beata idda
uai che bedd'omu
beata idda
cioanu e moru
beata idda
sola mi moru
beata idda
ià ma l'ammentu
beata idda
più d'una 'olta
beata idda
'ezzaia tolta

Amori mannu
di prima 'olta
l'aba si suggi tuttu lu meli di chista multa

Amuri steddu
di tutte l'ori di petralana lu battadolu
di chistu cori

E lu paese intreu s'agghindesi
pa' lu coiu
lu parracu mattessi intresi
in lu soiu

ma a cuiuassi no riscisini
l'aina e l'omu
chè da li documenti escisini
fratili in primu

e idda si tunchià abbeddulata ea ea ea ea
iddu le rispundia linghitontu ae ae ae ae.
Report lyrics