.

Te Amo (I Love You) Lyrics

(Vic) โจ้ว ซ่วน สือ เจียน ว่าง จี้ เลอ
สว่อ โหย่ว จิง กว้อ เตอ ตี้ ฟาง
หว่อ ไห ซื่อ เจ่า เตอ เต้า หนี่
เหยี่ยน หลี่ ชิง เช่อ เตอ กวาง
(Jerry) เก้า ซู่ หว่อ ตี้ โฉว ซ่าง
เตอ อวี่ เหยียน เจิ่น เมอ ชวี่ สิง หรง
น่า อี จ้ง ปี่ อิ๋น เหอ เกิ้ง โจ่ว เกิ้ง
เวิน หน่วน เตอ หย่ง เหยวี่ยน
(Vanness) หนี่ ไจ้ หว่อ โส่ว หลี่ เซิน เซิน เตอ ฟ่าง
หมั่น ก่าน ต้ง ฟ่าง หมั่น เลอ อ้าย
ยร่าง เจ้อ อี เคอ ซิน โหย่ว อี เพี่ยน ลว่อ ตี้ ชวง
จิ้ง จิ้ง เตอ คั่น
หว่อ เมิน สื่อ จง เซี่ยง เจอ หยาง กวาง

(Vanness) โหย่ว เลอ หนี่ หว่อ ไฉ เหนิง
หวั่ง เกิ้ง ต้า เตอ ลู่ โจ่ว
ผี เจวี้ยน ปู๋ กว้อ ซื่อ โอ่ว เอ๋อร์
ฉี่ ฝู เตอ ซา โชว
(Ken) น่า อี ฉาง ช่วน โหย่ว ม่ง เหย่
โหย่ว เล่ย เตอ ฮว่า เมี่ยน
(Vanness+Ken) ปู้ กว่าน เยร่า เลอ จี่ เชวียน
ทา ฮุ่ย ไต้ หว่อ หุย เต้า หนี่ เตอ เซิน เปียน

* (F4) จือ เสี่ยง ตุ้ย หนี่ ซวอ te amo
(ฉง หนี่ เตอ เอร่อ ฉุย หน่วน จิ้น เลอ ซิน จง)
ผิง ฝาน โย่ว เจี่ยน ตาน เตอ ซิ่น เนี่ยน
(หวั่ง หวั่ง ยร่าง เหลี่ยง เก้อ เหริน โจ่ว เตอ เกิ้ง โจ่ว)
จือ เย่า หนี่ ไคว่ เล่อ หว่อ ไฉ เหนิง เซี่ยว เลอ
อ้าย ซื่อ หว่อ เมิน เตอ หลิ่ง คง /
(Jerry) หยูร กว่อ ป่า หย่ง โหย่ว หนี่ เตอ
ก่าน เจวี๋ย เสี่ย เฉิง อี โส่ว ซือ
หนี่ โจ้ว ซื่อ อี เว่ย จิ้ง จิ้ง
โส่ว ฮู่ หว่อ เตอ เทียน สื่อ
(Vic) โจ้ว ซ่วน ไจ้ เปี๋ย เตอ เทียน คง
เซี่ย คั่น เต้า เปี๋ย เตอ ไฉ่ หง
หว่อ อี โจ้ว จือ เซียง ซิ่น เหอ
หนี่ ขวง เปิน เตอ อวี่ จง จุ้ย เหม่ย
(Vic+Ken) ไจ้ เซิง มิ่ง เตอ จ่วน
วาน ลู่ โข่ว อวี้ เจี้ยน เลอ หนี่ อวี้ เจี้ยน เลอ อ้าย
ยร่าง น่า อี เซีย ชา เจียน เอ๋อร์ กว้อ
เตอ อี๋ ฮั่น มั่น มั่น ส่าน ไค
หยรั่น ชู อี เจิ่ง เพี่ยน เตอ เว่ย หลัน
(Vanness+Ken) โหย่ว เลอ หนี่ หว่อ ไฉ เหนิง
หวั่ง เกิ้ง ต้า เตอ ลู่ โจ่ว
ผี เจวี้ยน ปู๋ กว้อ ซื่อ โอ่ว เอ๋อร์
ฉี่ ฝู เตอ ซา โชว
น่า อี ฉาง ช่วน โหย่ว ม่ง เหย่
โหย่ว เล่ย เตอ ฮว่า เมี่ยน
ปู้ กว่าน เยร่า เลอ จี่ เชวียน
(F4) ทา ฮุ่ย ไต้ หว่อ หุย เต้า หนี่ เตอ เซิน เปียน

** (F4) เย่า หนี่ ตุ้ย หว่อ ซวอ te amo
(ปู้ ถง เตอ หว่อ อ้าย หนี่ เซียง ถง ก่าน โซ่ว)
จือ โหย่ว หนี่ จื๋อ เตอ หว่อ เวิน โหรว
(ฉง ฉื่อ ปู้ ไจ้ จุย โฉว เปี๋ย เตอ จุย โฉว)
อ้าย เจ้อ เพี่ยน เถียน เหย่
ชิง เฉ่า เตอ เซียง เว่ย
ยร่าง หว่อ ไต้ หนี่ ชวี่ ถี่ เยี่ยน //

(ซ้ำ *, **)
Report lyrics