.

You Gotta Be Movin' Lyrics

You gotta be movin'

Aaoohhh
Aaaoohhh
Movin'
Movin'

Movin'
You gotta be movin'
Movin'
You gotta be movin'
Movin'
You gotta be movin'
Movin
You gotta be movin'
Movin'
You gotta be movin'
Movin
You gotta be movin', movin', movin', movin', movin'. movin', movin', movin'
Report lyrics