.

Innsmouth Lyrics

Yo goikite mori tsuki to atarashi ku
Kamomo harusa meka keyo wo kono machiude de futari
Dakede odoko kare kyo motsukuru uto wo tomoto kisari mochi
Rakora Katsumu
Okuremai suzunde monai ishideki
tadakada kana kana kana tada kanatada kana
kana kana kana kana Otomatate
moto jashibu jiga mitsui tenemaba mino kaupan nimo
Taemobem
Hitotsu modoko natsu yatsu washu shonaku
jitome ni kuru , sorebako oya ameto
Naritamino oimoide nimo kuri tsozogu
Metosogarine musai desho mata shiroi kindu bashowa
mura tsukedo modo etekuruda j**eki
Jounowo
kanatada kana kana kanatada kana kana kana wo konno tama
moteruno wa mokuyouni ikimi ga matsateru Kotomo
jitotsu no shomo koto ga ni iru desho
Nani dakare nijino ugijiki Gambo tsukoshi mokoshi?
madamiru sukoe moi
shideki okaima mide wa Asau warau
tadakada kana kana kana tada kanatada kana
kana kana kana kana Otomatate no kana
moto jashibu jiga mitsui tenemaba mino kazupan nimo
j**omu
Hitotsu modoko natsu yatsu washu shonaku
jitome ni kuru , sorebako oya ameto
Naritamino oimoide nimo kuri tsozogu
Nani kagade goji no ugijiki Gambo tsukoshi mokoshi?
madamiru sokoe
jideki okaima mide wa asau warau
Subido X Toshiofma
Report lyrics