.

Can't Say I Love You Lyrics

Wae ja ku man i ro ni wae ma rel mot a ra ded ni
Wae ja ku man nae gyo thel gi ut go ri ni
No wa nan i mi keth nan dan mal do nen bo gi sil dan mal
Ol ma na do hae ya man a ra ded gét ni
No eui bu mo nim mal sem wae ded ji rel an ni
Ge sa ra mi wae o di ga to o toh ni
Ge nyang na rel to na myon dwae him den il do a ni ya
i jé ni ga sal don sé sang e ro ga

[Chorus] Nol sa rang han dan mal i jén mot hae
Gi da ryo dal ran mal do nen mot hae
Nol a phe gé man han ba bo ga then na ya
Mot nan nam ja il pu ni ya

Ga ra go to na ra go dwei ji an nen go jit ma rel hae bwa do
Sil da go an dwein da go ja ku ja ku u ro dae nen no ra so
Mi ryo ni nae ma mel ja ba nae gyo thé nol du go si pho
Ha ji man do nen an dwae nol wi hae keth nae ya man hae
A ju o ril tae bu tho na man al don no ra so
Mot hae bon i ri no mu ma nat ja na
Gat go si phen got do gat go joh en ot do i bo ya ji
i jé ni ga sal don sé sang e ro ga

[Chorus] Nol sa rang han dan mal i jén mot hae
Gi da ryo dal ran mal do nen mot hae
Nol a phe gé man han ba bo ga then na ya
Mot nan nam ja il pu ni ya
O toh ké nae ga no rel it gét ni
Nae in saeng eui bit na don tae yang el
i roh ké na no rel bo nae bo ri myon
O toh ké sal ji do mo re nen dé

[Chorus] Nol sa rang han dan mal i jén mot hae
Gi da ryo dal ran mal do nen mot hae
Nol a phe gé man han ba bo ga then na ya
Mot nan nam ja il pu ni ya

[Chorus] Nol sa rang han dan mal i jén mot hae
Gi da ryo dal ran mal do nen mot hae
Nol a phe gé man han ba bo ga then na ya
Mot nan nam ja il pu ni ya
Report lyrics