.

Margaret Lyrics

ka kage ita
keskame wo shii ais

himita eia tobia
no noche ita
kelale no erita

i tetia iya namia
ka kage ita
keskame wo shii ais

himita eia tobia

no noche ita
kelale no erita

i tetia iya namia
Report lyrics