.

Lost Command Lyrics

kunma heya akunmari diida
kama heya asanmari diida
kamari hiya hanmari he idiima
kunma heya akunmari diina
samari hiya asama diina
emahe iyara mida yaama

iitori menta kamanaya iya
iitoi menta ahora
ditori menta arta dideta
kesta imento hora

kunma heya kanmari diida
kama heya asanmari diida
kamari hiya hanmari he idiima

kunma heya akunmari diina
samari hiya asama diina
emahe iyaramida yaama
kunma he...
kunma he...
Report lyrics