.

In a Beautiful Morning of May Lyrics

Vocals: Yuri Kasahara

iridi idoladar
dosta irori ador
iri aditi ilistador
ibiriya idiya
aririhara rintidiri adoro
imaria irariyo ador

iridi idoladar
dosta irori ador
iri aditi ilistador
ibiriya idiya
aririhara rintidiri adoro
imaria irariyo ador

iridi adiya irida imide
irita ditiri diya
imicha yar imiyador

iridi idoladar
dosta irori ador
iri aditi ilistador
ibiriya idiya
aririhara rintidiri adoro
imaria irariyo ador
Report lyrics