.

Sollah Ala Yassin Lyrics

Sallallah ala yassin
ahmadal hadil amid

waalahil mukarabin
wasahbihi watabiin
waalahil mukarabin
wasahbihi watabiin
salim na wal muslimin
baiidna min azabik
janibna minassyaitan
karibna ilar-rahman

janibna minassyaitan
karibna ilar-rahman
Report lyrics