.

Irtihal Lyrics

Kullu insan maza kul
bihasoti saatil wada'
Addunya fan wasaufayu da'
Inna amal sayuro yaumal jaza'
Inti alQuran wasoutuhu daqqar azan
Wat tu do' sanalat alal akhtan
Yaz 'al qalbu wa dok 'u fat abdan
Wikta syafal hijabul lila'yan

Astaudi 'ukum aiyuhal ahibba
Waghfiro kuna ila yau mil jaza.
Walas labis sawa In yaumal gharfa
Anakhnu khasiun awil 'a 'izza
Al tasnu wa taqwa zamuna
Waroja' na ilallahi su 'ala wamaq bulin.

Mut zawa kunna makfuna bai do'
Mut do jaan fillah bi furoda
Rojian lil famin wal azwa jahubba
A mungkin minassawa bimur sala...
(sawa bimur sala...)
Wal jassadu maddukh
lillah di dhoyyik
Mada a**u al anil hayati
Al qalbu asif wannada maha bitoh
Ghammal jasad fa asbaha hutomah
Wa 'af kulli syai mun 'azilu
Siwa zikro mum basi tu..
Turo fikuna dumu wa du 'a 'u
Lan nar ji' 'a wa abqar tihalu
Allah 7x

Astaudi 'ukum ...aiyuhal ahibba
Waghfiro kuna ila yau mil jaza
Walas labis sawa ..yaumal gharfa
Anakhnu khasiun awil 'a 'izza
Wa 'af kulli syai mun 'azilu
Siwa zikro mum basi tu.
Turo fikuna dumu wa du 'a 'u
Lan nar ji' 'a wa abqar tihalu

Al tasnu wa taqwa zamuna
Waroja' na ilallahi su 'ala wamaq bulin.
Report lyrics