.

Biển nghìn thu ở lại Lyrics

Biển đánh bờ,
Xôn xao bờ đánh biển
Ðừng đánh nhau ... Ơi biển sẽ tàn phai
Ðừng gạch tên vì yêu đừng xé nát
Biển là em ngọt đắng trùng khơi
Biển nghìn thu ở lại, nghìn thu ngậm ngùi
Biển đánh bờ,
Xôn xao bờ đánh biển
Ðừng đánh nhau ... Ơi biển sẽ tàn phai
Ðừng gạch tên vì yêu đừng xé nát
Biển là em ngọt đắng trùng khơi
Report lyrics