.

Innocent - A Requiem for Refugees Lyrics

HASHAMAYIM MEVAKIM SADOT
UNDUDE ADAM BEMILHAMOT
GA'AGUYIM NIKRAYIM
ME'EYNE HAYLADIM HANIMLATIM
VE'EYIN AV VA'EYIM VE'RACHAMIM
YAH AHYAH, YAH AHYAH
ASHAR AHYAH, ASHAR AHYAH
YAH AHYAH, YAH AHYAH
ASHAR AHYAH, ASHAR AHYAH

YA FADAYTAK YA FADAYT
ANA MIN ASHKI ALEIK
LA LILI LEIL WALA NAHAR
YA FADAYTAK YA FADAYT
ANA MIN ASHKI ALEIK
LA LILI LEIL WALA NAHAR
YA FADAYTAK YA FADAYT
ANA MIN ASHKI ALEIK
LA LILI LEIL WALA NAHAR
YAH AHYAH, YAH AHYAH
ASHAR AHYAH, ASHAR AHYAH
YAH AHYAH, YAH AHYAH
ASHAR AHYAH, ASHAR AHYAH
Why? Why? Why?
Why, why, crazy mind?
Why?
Report lyrics