.

Hey! Hey! Lyrics

Hey! Hey!
Mek suk ngan kitak
tak suk ngan mek kah
mek sik kesah.
Hey! Hey!
Mek sik bulak
kitak kacak
kedak pusak.

Hey! Hey!
Ho kamek kah
tak suk mek sahlah
kenak sik madah.
Hey! Hey!
iboh gago
iboh ngaco
iboh gago.

(Ulang)
Hey! Hey!
Mun dak kerak
mun dak pusak
rusak!!!
Report lyrics