.

Natsuiro Lyrics

Iki kinachi mutsu ude
achitakitemo mada todo kara
mabu chi kizachi ga tenatsu sa kiri
mezasu kimiga iru
sachiga chite kureta sono deni
moosu dari takunai
kimino shi no jai kamaa deki tai
itaio ikosoo

tobi komo kagaia natsu iro e
io waki wakutsu ki subete
namiwari rikari shi ukimione
atsumi omoe agiketa

suki ito (suki ito)
aguentoku (aguentoku)
koto oosai kirenai
kono ikiori dalerimo tome arenai

ioko dari kieteku
saegono ranabi
beni etsuite
uchi ramiwa nanimo
nokotema temo imawo rashii teku

kakeda s***a shuyu ga no kara
sikushi zutsukishi meta kuni
oika seru soakana toki itai mo kado kuomita

tobi komo mabuchi natsu iro e
iaketa nakata ga muoni
nagareru aserii metatakiwo kakekete takyo no atachi

suki ito (suki ito)
aguentoku (aguentoku)
inama chinai genainara
mitsu meri noba
ichi mao mae dake
aoi oni laanka suna suteta
kotae onai omoiga
doke deku chinoeku monokonata
achita etotsu ru ku michi

tobi komo kagaia natsu iro e
io waki wakutsu ki subete
namiwari rikari shi ukimione
atsumi omoe agiketa

suki ito (suki ito)
aguentoku (aguentoku)
koto oosai kirenai
kono ikiori dalerimo tome arenai
Report lyrics