.

物語 Lyrics

Itsumô kudaranai oo shaberidê wuarai korogetê tadiguiô
Ootiu.
Sonô dabini okora narukedô sonê suna mota noshigutê.
Ona atanima enoma naitimo sugoshite kina kara.
Hanare nura rutê kaungaeru kotode kinakaata.
Bium kuinoni somata.
Hanawira ka wakare no tokiwo, suberu.
Dietenum... Sureta suro hodoni.
Namidaa ah fureta.
Ima tomo nisugo suko no basho kara hajimê tebetsu,
Betsu nomiti atosu sunu.
Bokura ga t**uri ageta mono gataniwa zuto zutoki aru
Kotobaku monenona kamiaru.

Dareka gananika ni maio otari, naida raisureba itsumo
Sobani.
Kakeyo ote hana shiogiite namida ona kashi gureru.
Shipo kena kotokara itsumo, ke oga s***a kerono,
Migeta sasune muki aa atê wakari aa te kita.
Mium kuni noni sobata, anawira kara, hajima mi no
Tokiwo suberu... Iishonii... Iradari o rodoni
Omoide... Fureteku.
Ima tomo ni naga s***a namida wa koeka ramoboko ranô
Sasai nina hazu, bokura gatsu kuri ageta hizuna awa
Zuto zuto kieru kotodaku, sumagateiruu...
Koeka na tabita su segaidee hitori nii nami kotomo
Aruka suu dakedô.
Sorewa kito mi una mô oneji takaraa amaete bakariwa
Ira rena naii.
Ima tomo nisugo suko no bahso kara hajime tebetsu
Betsu no meti atosu sunu bokura ga t**uri ageta mono
Gataniwa zuto kieru kotona omoni naga s***a namida wa
Koreka ramoboko dano sasamina razu bokura ga t**uri
Ageta hizunawa zuto zuto kierokotodaku sunagate iruu.
Report lyrics