.

ทำอยู่ ทำไป (ภาคแนะนำ) Lyrics

ทำอยู่ ทำไป ทำอยู่ ทำไป
ทำอยู่ ทำไป ทำอยู่ ทำไป
ทำอยู่ ทำไป ทำอยู่ ทำไป
ทำอยู่ ทำไป ทำอยู่ ทำไป
ไป ทำอยู่ ทำอยู่ ทำ ทำไป ทำไป ทำไป
ทำอยู่ ทำไป ทำไป ทำอยู่ ทำอยู่ ทำไป
ทำอยู่ ทำ ทำ ทำ
ทำไป ทำอยู่ ทำ ไปทำไป ทำอยู่ ทำไป
ทำอยู่ ทำ ทำ ทำไป ทำ ทำไป
ทำอยู่ ทำ ไป ทำ ทำ

อยู่ ทำไป ทำอยู่ ทำไป ทำอยู่ ทำไป
ทำอยู่ ทำ ทำ ทำ ไปทำ
อยู่ทำไป ทำ อยู่ทำไป
Report lyrics