.

Horashoot Lyrics

Horashoot...
Sapari tamah tamimah
sapari nogil batemah
sapari tamah tamimah
sapari nogil batemah
bat mlachim hachachomah
on magomech sapari li
bat mlachim hachachomah
on magomech sapari li
loch shalemet hahatunah
Horashoot ba´amatnatunah
loch shalemet hahatunah
bat wa´al yasig dzhavuli
al yasitech tzor mamunah
bat wa'al yasig dzhavuli
Oh, oh, oh, oh
Dilani ya sahaya
Dilani fana gabiya
Dilani ya sahaya
Dilani fana gabiya
Wafham ifham la teaya
An tarik andar chalili
Wafham ifham la teaya
An tarik andar chalili
Oh, oh, oh, oh
We can cross the bridge together
To cross the bridge forever
We can cross the bridge together
Loch shalemet hahatunah
al yasitech tzor mamunah
bat wa'al yasig dzhavuli
aha aha ahaway...
Report lyrics